Tuyên truyền Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII
loading...
10:03 26/01/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy xã Kỳ Phong hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với mục đích tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2021-2026) vào cuộc sống.

Một số hình ảnh tuyên truyền Đại hội: