Văn bản HĐND

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
03/NQ-UBBC Về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
10/KH-UBND Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-UBBC Nghị quyết về việc ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, và số đại biểu HĐND xã Kỳ Phong, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
02/TB-UBBC Về việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Kỳ Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
47/NQ-HĐND Về việc phân loại đơn vị hành chính xã Kỳ Phong
49/NQ-HĐND Về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
48/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2019