Tờ trình

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
176/TTr-UBND Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức xã, Quý III năm 2022
174/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Phạm Hữu Thi có thửa đất tại thôn Đông Sơn
173/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp lại trang bổ sung giấy CNQSD đất do bị mất của hộ ông Tống Phi Long tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong
172/TTr-UBND Về việc đề nghị hưởng mới đối tượng hưởng BTXH
170/TTr-UBND Đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách năm 2022
166/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Hòa có thửa đất tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong
147/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Văn Sơn có thửa đất tại thôn Thượng Phong, xã Kỳ Phong
145/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho hộ bà Phạm Thị Khuấn có thửa đất tại thôn Hòa Bình
144/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Tiến có thửa đất tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong
143/TTr-UBND Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong
142/TTr-UBND Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong
141/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Lương Văn Thú có thửa đất tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong
140/TTr-UBND V/v đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Lương Văn Cẩn có thửa đất tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong
139/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Sơn có thửa đất tại thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Phong
138/TTr-UBND Về việc đề nghị hủy bỏ tính pháp lý của GCN QSD đất cũ và cấp lại GCN QSD đất mới cho hộ ông Lê Phúc Vinh, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong.
137/TTr-UBND Về việc xác định vị trí loại đất BHK trong GCNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Trọng có thửa đất tại thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong
136/TTr-UBND Về việc đề nghị hình thức kỷ luật đối với ông Bùi Văn Bảo Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
135/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Sâm có thửa đất tại thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong
135/TTr-UBND Về việc đề nghị cắt giảm đối tượng hưởng BTXH
134/TTr-UBND Về việc đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng hưởng BTXH
132/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho hộ ông Đặng Thế Lục thôn Hà Phong
131/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Trung Hậu có thửa đất tại thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong
130/TTr-UBND Về việc đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng hưởng BTXH
129/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Trần Đình Phùng có thửa đất tại thôn Thượng Phong
128/TTr-UBND Thẩm định thiết kế - dự toán đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng – Trường tiểu học Kỳ Phong