Thông tin thống kê
RSS

Thực hiện Quyết định số 194/CTK-KHĐT.TM ngày 04/6/2020 của Cục Thống kê về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020. Chi cục Thống kê Kỳ Anh xây dựng kế hoạch cuộc điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm...

Thực hiện Phương án điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1695/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.