Nghị quyết

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
75-QĐ/ĐU Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022
74-QĐ/ĐU Quyết định Kiện toàn Đoàn công tác chỉ đạo chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, các thôn, các đơn vị trên địa bàn năm 2022
105/NQ-HĐND Thông qua một số chính sách thực hiện Đề án khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023
44/2021/NQ-HĐND Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2022 -2025
51/2021/NQQ-HĐND Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
03/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, phó trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XX,nhiệm kỳ 2021-2026
04/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn số lượng Ủy viên Ban hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC Về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
02-NQ/UBBC Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-UBBC Nghị quyết về việc ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, và số đại biểu HĐND xã Kỳ Phong, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
106/NQ-HĐND Thông qua danh mục các công trình khởi công năm 2021 (bổ sung)
105/NQ-HĐND Thông qua một số chính sách thực hiện đề án khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 -2023
02-NQ/ĐU Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình phá ô thuở nhỏ hình thành ô thuở lớn, cánh đồng lớn trong sản xuất vụ Xuân năm 2021 và trong thời gian tới trong địa bàn xã Kỳ Phong
50/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Thường trực HĐND xã năm 2021
49/NQ-HĐND Về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020
48/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2019
01-NQ/ĐU Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Kỳ Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025