BAN TIẾP NHẬN XỬ LÝ - PHẢN ÁNH
loading...
11:14 09/09/2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, TIẾP NHẬN XỬ LÝ PHẢN ÁNH - UBND XÃ KỲ PHONG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

1

Võ Tiến Sửu

Chủ tịch UBND xã 0978.263.788

2

Nguyễn Văn Yên Phó chủ tịch UBND xã 0973.055.682

3

Nguyễn Đình Chiến Phó chủ tịch UBND xã 0961.823.675

4

Nguyễn Xuân Tào

Tư Pháp - Hộ Tịch

0983.867.198

5

Nguyễn Thị Quý

Địa chính

0977.851.423

6

Nguyễn Thị Hảo

Văn Phòng - Thống kê

0977.333.498

7

Nguyễn Hữu Tùng Trưởng công an 0975.948.191

8

Trần Hải Đăng Văn hóa - Chính sách 0962.158.111