Thông báo kết quả tiếp dân định kỳ tháng ngày 14/6/2019 của đồng chí Bí thư Đảng ủy
loading...
19:46 23/09/2020

THÔNG BÁO

Kết quả tiếp dân định kỳ tháng ngày 14/6/2019 của

đồng chí  Bí thư Đảng ủy

Thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân;

Số công dân đến đăng ký trực tiếp tiếp xúc, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại 10 người với 12 nội dung. Theo quy định 12 nội dung phản ánh của công dân đồng chí Bí thư Đảng ủy đã giao các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm chỉ đạo công chức trả lời công dân, vì những ý kiến phản ánh của công dân có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đồng chí công chức UBND xã giải quyết. Hiện nay đang có 07 nội dung chờ kết quả trả lời, giải quyết; 05 nội dung đang giải quyết và có báo cáo trả lời cho đồng chí Bí thư Đảng ủy, cụ thể:

1. Ông Trần Hậu Chiến – thôn Tuần Tượng kiến nghị: Trước đây tôi được hưởng chế độ bảo trợ xã hội 500.000đ/tháng do 1 mắt không nhìn thấy gì và 01 mắt còn lại cũng đã kém . Thời gian vừa qua rà soát lại các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại xã , bản thân tôi đã bị cắt chế độ, đề nghị hội đồng Bà Trương Thị Hựu và Bà Nguyễn Thị Chắt - Thôn Trung Phong kiến nghị: Hiện bà Hựu và bà Chắt đang được hưởng chế độ rà soát xem xét lại.

Thực hiện Công văn số 277/UBND - LĐ ngày 19/3/2019 của UBND huyện Kỳ Anh về việc kiểm tra kết quả xét duyệt trợ cấp xã hội theo Nghị định 136/2013 của Chính phủ. Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã phối hợp Phòng LĐ&TBXH huyện tổ chức kiểm tra, xét duyệt trợ cấp xã hội xét duyệt cho các đối tượng.  Trước khi xét duyệt lại là đối tượng hưởng trợ cấp người khuyệt tật vận động nặng về chế độ mù 2 mắt nhưng tại thời điểm kiểm tra thì ông lại ở mức độ nhẹ, có thể nhìn thấy và đi lại bình thường.

Như vậy đối chiếu  với Thông tư 01/2019 của Bộ lao đông TB&XH thì ông Trần Hậu Chiến không đủ điều kiện tiếp tục hưởng trơ cấp xã hội theo quy định

2. Bà Lê Thị Sen - thôn Trung Phong kiến nghị: Năm 2018 gia đình chúng tôi được xét hộ cận nghèo . Sau rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, gia đình chúng tôi được thoát nghèo . Hiện nay trong thôn chúng tôi vẫn có một số hộ cận nghèo chưa hợp lý, đề nghị UBND xã xem xét kiểm tra lại như hộ gia đình anh tuyết sơn.

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND xã huyện Kỳ Anh về việc kiểm tra và đánh giá kết quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 và phúc tra toàn diện kết quả hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018. UBND xã thành lập Tổ phúc tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018.

Đối với hộ Bà Lê Thị Sen cuối năm 2018 thuôc diện hộ cận nghèo, nhưng đến tháng 5/2019 thì Tổ phúc tra, rà soát của xã trực tiếp, đánh giá và chấm điểm cho gia đình bà với 155 điểm. Như vậy căn cứ vào Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 và Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì hộ gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo như Tổ phúc tra, rà soát của xã đánh giá là đúng.

Còn hộ gia đình anh Nguyễn Tiến Sơn thì qua rà soát gia đình anh sơn có điểm B1 là 130, B2 là 10. Như vậy gia đình anh sơn thuộc diện hộ cận nghèo là đúng.

3. Ông Trần Văn Tiến thôn Tuần Tượng phản ánh: Ông có làm công trình cho UBND xã với tổng kinh phí: 117.700.000 đồng từ năm 2015 đến nay nhưng vẫn chưa được thanh toán. Tôi đã làm đơn gửi UBND xã đề nghị giải quyết và thanh toán cho tôi nhưng chưa được trả lời. Đề nghị Đảng ủy – UBND xã cho kế hoạch để thanh toán công trình cho tôi đúng quy định.

Căn cứ hợp đồng số 06/HĐKT ngày 6/4/2015 giữa bà Nguyễn Thị Tuyết  với UBND xã Kỳ Phong về việc sữa chữa quyét lại sơn Hội trường lớn, nhà làm việc 2 tầng, quyét vôi ve hàng rào UBND xã Kỳ Phong. Với giá trị hợp đồng: 286.150.190 đồng.  UBND xã đã thanh toán cho bà Tuyết với số tiền 220.000.000 đồng. Như vậy đến nay UBND xã Kỳ Phong còn nợ Bà Nguyễn Thị Tuyết  với số tiền là 66.150.190 đồng. Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu một trăm năm mươi ngàn một trăm chín mươi đồng.

Căn cứ hợp đồng số 02/HĐKT ngày 04/01/2015 giữa bà Nguyễn Thị Tuyếtvới UBND xã Kỳ Phong về việc xây dựng khuôn viên trạm y tế xã Kỳ Phong. Với giá trị hợp đồng là: 197.620.956 đồng. UBND xã Kỳ Phong đã thanh toán với số tiền: 150.000.000 đồng. Như vậy đến nay UBND xã Kỳ Phong còn nợ Bà Nguyễn Thị Tuyếtvới số tiền là 47.620.956 đồng. Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu sáu trăm hai mươi ngàn chín trăm năm mươi sáu đồng.

Như vậy căn cứ giá trị hợp đồng vàbiên bản nghiệm thu kiêm thanh lý hợp đồng cũng như số tiền đã thanh toán giữa UBND xã Kỳ Phong với bà Nguyễn Thị Tuyết của 2 công trình trên thì đến nay UBND xã Kỳ Phong còn nợ bà Nguyễn Thị Tuyết với tổng số tiền là: 113.771.146 đồng. Bằng chữ : Một trăm mười ba triệu bảy trăm bảy mươi mốt ngàn một trăm bốn mươi sáu đồng.

UBND xã Kỳ Phong đã nhận được đơn kiến nghị của ông Trần Văn Tiến về giải quyết số nợ trên cho gia đình, nhưng vì điều kiện ngân sách xã Kỳ Phong gặp rất nhiều khó khăn nên chưa có để thanh toán. UBND xã sẽ xem xét để thời gian tới có hướng thanh toán số nợ trên.

Trên đây là trả lời ý kiến phản ánh tại hội nghị tiếp dân định kỳ tháng 6 của đồng chí Bí thư Đảng ủy, thông báo đến các công dân liên quan, Chi ủy, Ban cán sự thôn và các ban ngành liên quan biết để tiếp tục thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đoàn CT chỉ đạo xã;

- BTV Đảng ủy;

- Lãnh đạo UBND;

- MTTQ và các đoàn thể xã;

- Các Chi bộ

- Các công dân đến kiến nghị, phản ánh;

- Lưu VP.

T / M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Lâm Anh Đức