Tổng kết hoạt động của HĐND xã khóa XIX,nhiệm kỳ 2016 - 2021
loading...
16:29 28/04/2021

Chiều ngày 27/4/2021, HĐND xã Kỳ Phong Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng nhân dân xã tổ chức khai mạc  kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân xã (khóa XIX) nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tổng kết mọi hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong 5 năm qua. Tại kỳ họp này, với tính chất là kỳ họp tổng kết, cho nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã không nêu nội dung thông báo cụ thể về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những vấn đề mà cử tri trong xã đề xuất, kiến nghị như tại các cuộc họp định kỳ trước đó, mà chủ yếu chỉ tập trung nêu lên những vấn đề có tính chất khái quát tổng hợp, nhằm rút kinh nghiệm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong nhiệm kỳ mới.

Trên tinh thần đó, trước hết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phấn khởi nhận thấy rằng trong 5 năm qua, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã nổ lực quyết tâm, phát huy dân chủ, hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích chính đáng của nhân dân xã nhà. Từ đó, nhìn chung tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã có sự ổn định và phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện nâng lên rõ nét, bộ mặt từ  nông thôn cũng có nhiều khởi sắc mới, nhất là các đối tượng gia đình chính sách, người nghèo những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó những nhu cầu bức xúc, chính đáng của nhân dân trong xã thì còn khá lớn, nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, thủy nông nội đồng, nguồn nước sản xuất, nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt; môi trường bị ô nhiễm, biến đổi khí hậu bất thường tác động mạnh gây nhiều thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Thực tế đó, đòi hỏi phải có sự nổ lực, quyết tâm phấn đấu cao hơn nữa của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ mới (2021 – 2026).

Tại kỳ họp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phản ánh và đề xuất một số vấn đề có tính khái quát tổng hợp chung như sau:

Thứ nhất, qua 5 năm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tham gia xây dựng chính quyền nói chung và hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tổng hợp ý kiến của cử tri để phản ánh, đề xuất, kiến nghị trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân với nhiều nội dung khá phong phú, hầu hết trên các lĩnh vực của đời sống xã hội một cách thiết thực, cụ thể, sát với tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của cử tri và nhân dân trong xã. Từ đó, đã cung cấp một kênh thông tin chính thống quan trọng để Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan chức năng của chính quyền các cấp có căn cứ thực tiển để đề ra các Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tế, đã đáp ứng khá tốt yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong xã.

Thứ hai, Về công tác phát triển kinh tế xã hội,  giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng Nông thôn mới trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Tổng thu nhập bình quân giai đoạn 2016-2020, đạt 256,300 tỷ đồng ( [1] ) ; năm 2020, ước đạt 310,984 tỷ đồng; cơ cấu thu nhập ngành Công nghiệp - Xây dựng 10,29%; Nông - Lâm - nghiệp 29,92%; Thương mại - Dịch vụ 59,79%; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 36,09 triệu/người/năm; thu ngân sách năm 2020 đạt 15,1 tỷ đồng. Hoàn thành 04 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Hệ thống đường giao thông liên thôn, trục thôn trong toàn xã có 65 tuyến dài 28,27 km đã được bê tông hóa đạt chuẩn đạt 100%. thành lập mới 17 doanh nghiệp đạt 243%, 05 HTX đạt tỷ lệ 50%; xây dựng mới 115 mô hình sản xuất theo tiêu chí NTM đạt tỷ lệ 121%. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá. Tỷ lệ hộ nghèo  đến cuối năm 2020 chiếm tỷ lệ 6,89%, giảm 10,61%; hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,85%;   Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023. Xã đạt chuẩn Nông thôn mới,  có 4/10 đạt khu dân kiểu mẫu, các thôn còn lại đạt trên 6/10 tiêu chí trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Phong trào xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà ở, phân loại rác thải tại các hộ gia đình được thực hiện có hiệu quả,

Thứ ba, Về việc xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã có ký kết kế hoạch phối hợp, có triển khai tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Nhưng hàng năm giữa các bên chưa chủ động làm tốt công tác sơ kết, kiểm điểm trách nhiệm, đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra những nội dung, giải pháp tiếp theo nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn công tác phối hợp có ý nghĩa rất quan trọng này đã được pháp luật quy định. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ qua nhìn chung là tốt, các vị đại biểu đã thực hiện trách nhiệm của mình đối với cử tri nơi ứng cử, thực hiện đều đặn việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp đúng luật định. Thông qua tiếp xúc cử tri các vị đại biểu đã nắm chắc và phản ánh khá đầy đủ, trung thực, trách nhiệm về những vấn đề mà cử tri bức xúc đặt ra trong từng kỳ họp cụ thể, góp phần cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có căn cứ thảo luận và tham gia quyết nghị những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống, quốc phòng an ninh, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số ít đại biểu chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp xúc cử tri, đôi lúc cũng chưa được thực hiện nghiêm túc, có một số đại biểu thường hay vắng mặt lý do chưa chính đáng, tinh thần trách nhiệm cũng chưa thật đầy đủ, tâm huyết đối với cử tri, những vấn đề đã được cử tri phản ánh, đặt ra nhiều lần nhưng cũng chưa được giải quyết đến nơi đến chốn. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc xã có tiến hành thường xuyên nhưng hiệu quả giải quyết các vấn đề sau giám sát của Ủy ban nhân dân xã, chưa nghiêm túc và mang lại hiệu quả chưa cao, nhất là những vấn đề đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đề xuất, kiến nghị tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân chưa được chính quyền quan tâm xem xét, giải quyết một cách tốt nhất trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ tư, về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã. Nội dung này, trong nhiệm kỳ qua đã được chủ tọa kỳ họp điều hành thực hiện đầy đủ ở từng kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, cử tri trong xã thì rất quan tâm theo dõi, nhưng trong chất vấn và trả lời chất vấn của các vị đại biểu đôi lúc còn có những biểu hiện chưa thật mạnh dạn, chưa chịu khó nghiên cứu để đặt vấn đề sao cho thật cụ thể, thiết thực, gắn liền với chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người trực tiếp phụ trách công tác đó. Trong quá trình tranh luận phải thẳng thắn, khách quan, tất cả vì lợi ích chung của nhân dân. Có như vậy thì cuộc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp mới sinh động, đạt hiệu quả cao và sau đó mới giải quyết được vấn đề đến nơi đến chốn. Điều đó bà con cử tri trong xã rất mong các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã làm được như vậy tại các kỳ họp trong nhiệm kỳ mới.

Thứ năm, Về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-206. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm củng cố xây dựng và hoàn thiện thệ thống Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thông qua kỳ họp tổng kết này, xem như nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sắp kết thúc. Ngày chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được chính thức tiến hành theo luật định với tinh thần “bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân”. Về đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kỳ Phong được bầu với tổng số là 24 đại biểu/ 40 người ứng cử;  Để thực hiện đầy đủ các bước về bầu cử đúng theo luật định, trong gần 3 tháng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức các cuộc hội nghị hiệp thương thật sự dân chủ nhằm giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, tâm quyết với nhân dân và phù hợp với yêu cầu cơ cấu theo hướng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cử tri trong xã có cơ sở chọn lựa bầu ra những đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026 thật xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong xã.

Đ/c Trần Hoàng Thuận thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã

Đ/c Nguyễn Hải Thành giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021
Cá nhân có thành tích xuất sắc

Tác giả: Nguyễn Hải Thành - Chủ tịch MTTQ xã