Kế hoạch tuyên truyền tổng điều tra kinh tế năm 2021
loading...
09:47 02/03/2021

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.
- Tuyên truyền về đối tượng Tổng điều tra.
- Tuyên truyền về đơn vị Tổng điều tra.
- Tuyên truyền về thời điểm tiến hành Tổng điều tra.
- Tuyên truyền về hình thức thu thập thông tin.
- Tuyên truyền về kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra.
- Tuyên truyền về nội dung của cuộc Tổng điều tra.
- Tuyên truyền về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra