HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KỲ PHONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
loading...
16:29 02/07/2021

Thực hiện Luật chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019. Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2021 HĐND xã Kỳ Phong tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Phong tổ chức kỳ họp thứ nhất- khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đồng chí Lê Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo dân vận Huyện uỷ, đồng chí Lâm Anh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó ban Tuyên giáo- Dân vận Huyện ủy; tổ đại biểu HĐND huyện bầu tại đơn vị số 1; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và 24 vị đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Thị Phúc- Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XIX nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã khóa XX hết sức quan trọng, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã và các chức danh khác theo thẩm quyền. Sau kỳ họp này, nhiệm vụ, trọng trách đặt ra cho HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 rất nặng nề. Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, HĐND xã phải phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế, chính sách quan trọng, phát huy tiềm năng, lợi thế của xã, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hôi, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu đến cuối năm 2022, xã Kỳ phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, toàn Đảng bộ, và nhân dân trong xã, trước hết là HĐND, UBND xã và các đại biểu HĐND xã phải nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo, gương mẫu thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả. HĐND xã cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và trên cơ sở thực tiễn của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, quyết định và ban hành các nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, HĐND xã cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện; tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân. Trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát, đúng, có tính khả thi cao theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của xã. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực  hiện để kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh theo hướng tích cực, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Võ Tiến Sửu thay mặt Ủy ban Bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, toàn xã đã có 4266 trên tổng số 4296 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,3%; có 24 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND xã khoá XX và đã được Ủy ban Bầu cử xã xác nhận đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật

Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng, Phó các Ban HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và các Ủy viên UBND xã. Bên cạnh đó, nghe báo cáo UBMTTQ xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua các nghị quyết bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, Nội quy tổ chức các kỳ họp HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XIX Nguyễn Thị Phúc được tín nhiệm tái cử Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ông Nguyễn Hải Thành-Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức danh Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND, kết quả gồm: Ban Kinh tế – xã hội: Bà Võ Thị Xuân- Trưởng ban , Ông Nguyễn Ngọc Phú- Phó Trưởng ban; Ban Pháp chế: Bà Trần Thị Thanh Hải -Trưởng ban, Ông Võ Văn  Quang- Phó Trưởng ban.

Kết quả  bầu các chức danh UBND xã gồm: Chủ tịch UBND xã Võ Tiến Sửu; các Phó Chủ tịch UBND xã  Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Đình Chiến; 02 ủy viên UBND xã

Thay mặt Thường trực HĐND xã và UBND xã, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Phúc và Chủ tịch UBND xã Võ Tiến Sửu  phát biểu nhận nhiệm vụ, quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Phúc đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND xã, UBND xã, các đại biểu HĐND xã cần tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã theo quy định pháp luật. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND xã, trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ðồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong xã, tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Kỳ họp tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tich, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng, phó các ban HĐND. Theo đó bà Nguyễn Thị Phúc,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND khóa XIX được bầu tái đắc cử Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm Kỳ 2021 - 2026; ông Nguyễn Hải Thành được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND xã, bà Võ Thị Xuân Phó chủ tịch nông dân được bầu làm trưởng ban Kinh tế xã hội, bà Trần Thị Thanh Hải Phó chủ tịch MTTQ được bầu làm Trưởng Ban pháp chế HĐND, Ông Nguyễn Ngọc Phú, bí thư chi bộ thôn Nam Phong được bầu làm  Phó trưởng ban kinh tế xã hội,Ông Võ Văn Quang, Chủ tich Hội cựu chiến binh được bầu làm Phó trưởng ban pháp chế.

Các chức danh chủ chốt HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2025

Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND xã trong nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Các đại biểu HĐND xã sẽ tiến hành tiếp xúc, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri trong toàn xã. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã hứa với cử tri; cần có kế hoạch cụ thể, nói đi đôi với làm; thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và động viên Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã trong thời gian tới.

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ hai, HĐND xã khóa XX (kỳ họp thường kỳ) tổ chức vào tháng 7/2021, HĐND xã  đề nghị UBND xã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các ban ngành liên quan tập trung triển khai tích cực, đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết Đảng ủy và HĐND xã về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và sớm hoàn chỉnh các tờ trình, đề án để trình HĐND xã xem xét, quyết định.

Các chức danh chủ chốt UBND khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tác giả: Ban biên tập