Giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Phong
loading...
21:33 16/11/2022

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 là một trong những dự án có quy mô lớn, trọng tâm, cấp bách được quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện. Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 11/02/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án, trong đó yêu cầu phải hoàn thành bàn giao 70% diện tích mặt bằng trước ngày 20/11/2022 và hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án vào Quý II năm 2023.

*Tổng quan ảnh hưởng của dự án phải giải phóng mặt bằng.

Đoạn đi qua địa bàn huyện Kỳ Anh có chiều dài 24,41 km, đi qua địa bàn 5 xã: Kỳ Phong, Kỳ Văn, Kỳ Trung, Kỳ Tân và Kỳ Lạc thuộc 02 hợp phần dự án:

Đoạn Hàm Nghi- Vũng Áng: 20,44km(đi qua địa bàn 4 xã gồm Kỳ Phong 3,92km, Kỳ Trung 8,4km, Kỳ Văn 4,35km, Kỳ Tân 3,77km)

Đoạn Vũng Áng-Bùng: 3,97km( đi qua địa bàn xã Kỳ Tân 0,77km, Kỳ Lạc 3,2km).

Số hộ dân bị ảnh hưởng 1.022 hộ và 09 tổ chức; số hộ dân phải di dời nhà ở: 145 hộ, trong đó số hộ đủ điều kiện tái định của 73 hộ( Kỳ Phong 31, Kỳ Trung 24, Kỳ Văn 18 hộ).

Diện tích đất phải thu hồi 229,46 ha, trong đó đất ở 16,43 ha, chiếm 7%; đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất khác 213,0 ha chiếm 93,67%.Số ngôi mộ phải di dời 683 ngôi của 113 dòng họ

Số đường điện phải di dời sơ bộ có 129 cột với chiều dài đường dây 724m. Trong đó đường điện 500KV có 04 cột với chiều dài 300m; đường điện 35 KV có 66 cột với chiều dài 4.600m; đường điện 0,4KV có 59 cột với chiều dài 2,340 m.

Đối với địa bàn xã Kỳ Phong tổng diện tích trong phạm vi giải phóng mặt bằng 34,6ha, đã kiểm đếm được 117/117 hộ trong đó đất ở: 46 hộ, đất nông nghiệp 71 hộ; 01 nhà thờ họ, 03 ngôi mộ.

Có 23 hộ đủ điều kiện và có nhu cầu bố trí tái định cư theo quy định với 31 lô đất với diện tích 2,7ha tại vùng Nông Trường thôn Hà Phong.

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Cao tốc Bắc - Nam

Trong thời gian qua thực hiện văn bản chỉ đạo số 7772/UBND-GT, ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 20/4/2022 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Quyết định số 1112-QĐ- HU ngày  26/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo, các Thông báo Kết luận số 222, 223, Kết luận số 303-TB/HU, ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thông báo Kết luận về việc bàn biện pháp đẩy nhanh tiến đọ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa ban huyện Kỳ Anh.

Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện Dự án. Ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình trong phạm vi ảnh hưởng.

Họp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Cao tốc  Bắc - Nam

Tuy nhiên trong quá trình đang triển khai thực hiện dự án một số hộ gia đình, cá nhân thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng, cơi nới các công trình. Ban chỉ đạo xã thành lập các đoàn kiểm tra, trực tiếp làm việc với các hộ dân, chỉ ra vi phạm cụ thể, lập biên bản xử lý hành chính, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng.

Hình ảnh tuyên truyền vận động
Các hộ dân tự giác tháo dở công trình cơi nới

Ủy ban Nhân dân xã rà soát kỹ hồ hơ đất đai của từng hộ dân bị ảnh hưởng. Thống kê danh sách các hộ, thời gian và công trình cơi nới để xử lý nghiêm túc.

Giữ nguyên hiện trạng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, cấp phép xây dựng; không để các tổ chức, cá nhân xây dựng, cơi nới các công trình trong phạm vi hướng tuyến Dự án, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Tổ chức rà soát, thống kê các hộ, các tổ chức, cá nhân nằm trong phạm
vi dự kiến có thể bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng theo hướng tuyến; thông báo bằng văn bản đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và phối hợp thực hiện. Đồng thời tổ chức họp các hộ dân bị ảnh hưởng để tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan, lấy ý kiến phương án tái định cư...

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng xây dựng, cơi nới các công trình, vật kiến trúc, trồng cây,.. trong phạm vi dự án; tổ chức lập biên bản hiện trạng công trình của từng hộ bị ảnh hưởng; quay camera hoặc chụp ảnh, lưu lại hình ảnh hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng các công trình xây dựng, vật kiến trúc của từng hộ để làm cơ sở, căn cứ quản lý; làm biên bản ký cam kết với các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và không xây dựng và cơi nơi công trình, trồng thêm cây cối

UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với Dự án; đảm bảo vệ sinh, môi trường, an ninh trật tự bảo vệ các phạm vi mốc giới của Dự án tại khu vực tuyến đi qua. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm.

Tổ chức họp Chi bộ thôn Hà Phong, Ban công tác Mặt trận thôn, Nhân dân,  các chi hội, chi đoàn, các tổ tự quản có liên quan tuyên truyền các chủ trương liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã .

Chi bộ Hà Phong họp triển khai phương án tuyên truyền vận động

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Ban hành các văn bản tuyên truyền và ghi âm phát thanh thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh của xã và thôn Hà Phong.

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo theo Quyết định 1112 của huyện xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng người dân vi phạm. Đảng ủy, chính quyền xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện, phấn đấu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ phục vụ dự án. Đến ngày 12/11/2022, thực hiện Quyết định số 5161/QDD-UBND, ngày 11/11/2022 của Ủy ban Nhân dân huyện về việc phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đương bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn xã Kỳ Phong đợt 1 đã có 26 hộ dân nhận tiền

Các hộ dân ảnh hưởng nhận tiền đợt 1

Để tiếp tục thực hiện tốt dự án và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận động để giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án, đồng thời có chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về mục tiêu đầu tư dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để người dân có đường cao tốc đi qua hiểu rõ và nhận thức đầy đủ, trách nhiệm, nghĩa vụ.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai; Quản lý chặt chẽ phạm vi giải phóng mặt bằng. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thông tin về dự án. Phối hợp với hội đồng bồi thường tái định cư hoàn thành hồ sơ để niêm yết công khai tại hội quán thôn, UBND xã theo quy định.

Thường xuyên tổ chức đối thoại với các hộ dân có liên quan giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Công an xã phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã thường xuyên tuần tra, nắm chắc tình hình và chủ động đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, không để xẩy ra điểm nóng trong quá trình thực hiện dự án.

Tác giả: Đ/c Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã