Đảng ủy - HĐND - UBND xã Kỳ Phong
loading...
08:18 11/09/2018

DANH SÁCH CÁN BỘ, CCVC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ KỲ PHONG

I. Đảng ủy xã Kỳ Phong:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí Trần Hoàng Thuận - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy

3. Đồng chí Trần Thị Hằng - Văn phòng Đảng ủy

II. Hội đồng nhân dân xã:

1. Bà Nguyễn Thị Phúc- Chủ tịch HĐND xã

2. Ông Nguyễn Hải Thành - Phó chủ tịch HĐND xã

III. Ủy ban nhân dân xã:

1. Đồng chí Võ Tiến Sửu - Chủ tịch UBND

2. Đồng chí Nguyễn Văn Yên - PCT UBND

3. Đồng chí Nguyễn Đình Chiến - PCT UBND

4. Nguyễn Xuân Tào - Tư pháp - Hộ tịch

5. Bùi Văn Bảo - Trưởng ban chỉ huy Quân sự

6. Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng Công an xã

7.Trần Hải Đăng - Công chức Văn hóa - Chính sách

8. Nguyễn Tiến Tình - Văn hóa xã hội

9. Nguyễn Thị Quý - Địa chính đất đai

10. Nguyễn Văn Chiến - Địa chính xây dựng

. 11. Trần Lê Cẩm Ngọc - Kế toán ngân sách

12. Lê Văn Lưu - Kế toán ngân sách

IV. Ủy ban MTTQ xã:

1. Trần Thị Thanh Hải - Chủ tịch MTTQ xã

2. Võ Thị Xuân - Chủ tịch Nông dân

3. Nguyễn Trí Tân - Bí thư Đoàn

4.Hoàng Thị Liên  - Chủ tịch phụ nữ

5. Võ Văn Quang - Chủ tịch Cựu chiến binh

6. Lưu Hồng Sơn - Chủ tịch Cao tuổi