Chương trình/Lịch công tác

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8.2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7.2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6.2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5.2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4.2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3.2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2.2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1.2023
Chương trình công tác tháng 02/2022
Chương trình công tác tháng 9/2021 Chương trình công tác tháng 9/2021
Chương trình công tác tháng 11 Chương trình công tác tháng 11
Chương trình công tác tháng 10 Chương trình công tác tháng 10
Chương trình công tác tháng 9 Chương trình công tác tháng 9
Chương trình công tác tháng 8 Chương trình công tác tháng 8
Chương trình lịch công tác hàng tháng Chương trình lịch công tác tháng 9.2020