Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp
RSS

DANH SÁCH, TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội lớn của dân tộc, xã Kỳ Phong đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm được quyền và...

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Về việc Thành lập các Ban bầu cử Đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm 2021-2026

Về việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Kỳ Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về việc ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, và số đại biểu HĐND xã Kỳ Phong, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.