Xã Kỳ Phong hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 an toàn tiết kiệm
loading...
14:11 18/07/2022

http://kyanh.hatinh.gov.vn/kyanh/portal/read/quoc-phong-an-ninh/news/xa-ky-phong-hoan-thanh-dien-tap-chien-dau-phong-thu-nam-2022-an-toan-tiet-kiem.html