Kỳ Phong khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã năm 2022
loading...
14:03 18/07/2022

http://kyanh.hatinh.gov.vn/kyanh/portal/read/quoc-phong-an-ninh/news/ky-phong-khai-mac-dien-tap-chien-dau-trong-khu-vuc-phong-thu-xa-nam-2022.html